Financiële samenvatting

De financiële ontwikkeling van het meerjarenperspectief kan grofweg ingedeeld worden in twee categorieën: ontwikkelingen die van invloed zijn op de baten en lasten van het bestaande beleid en ontwikkelingen door beleidswijzigingen (nieuw beleid en intensivering). In onderstaande tabel zijn de totalen weergegeven.

Kadernota 2024 - 2027

2024

2025

2026

2027

Vastgestelde begroting - raad november 2022:

Meerjarenbegroting 2023-2026

-294

6.784

-3.518

-3.762

Nota van Wijziging 2023-2026

4.657

1.855

3.421

-759

Amendementen begroting 2023-2026

-168

-168

-168

-168

Breder toepassen amendement index subsidies

-253

-253

-253

-253

Uitgangspositie Kadernota

3.942

8.218

-518

-4.942

Exogeen en autonoom

-2.963

-3.031

-3.091

-3.150

Nieuw beleid en intensivering

-472

-181

-181

-181

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

-1.585

-1.530

-1.530

-1.530

Raadsvoorstellen en -brieven

25

12

4

4

Volume-ontwikkeling

97

-287

99

564

Loon- en prijsontwikkeling

-130

-130

-130

-130

Effecten inversteringsplan

-31

-220

728

-51

Totaal effect Kadernota 2024 - 2027

-5.059

-5.366

-4.101

-4.474

Correctie voor saldo incidentele baten en lasten

1.553

60

0

0

Structureel begrotingssaldo 2024 - 2027

436

2.913

-4.619

-9.416

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

Gesteld kan worden dat de jaren 2024 en 2025 er (licht) positief voorstaan. De financiële ontwikkelingen kunnen gedekt worden met de beschikbare middelen.

In de jaren vanaf 2026 ziet het beeld er anders uit. Dat is niet zozeer gelegen in de financiële effecten van de in deze kadernota voorliggende voorstellen, als wel met de ingreep die het Rijk heeft gedaan in de financiering van het gemeentefonds. Incidenteel is daar voor 2026 (afgerond) € 1,0 miljard voor vrijgemaakt door het Rijk. Vanaf 2027 is dat niet het geval, al is inmiddels wel bekend dat deze aanvulling vanaf 2027 structureel wordt doorgetrokken. Dit effect zal worden verwerkt via de meicirculaire 2023. Met deze situatie worden vrijwel alle gemeenten geconfronteerd. 

Het college wil niet vooruitlopen op de verdere gesprekken tussen de VNG en het Rijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg is behoedzaam en volgt de gesprekken nauwgezet, maar adviseert om met deze rode cijfers naar het Rijk – en de toezichthouder - goed inzichtelijk te maken welke onevenwichtige herijking zij heeft uitgevoerd met het gemeentefonds.

Gemeentelijke reserves

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een flinke financiële buffer. Het betreft hier onder andere een algemene reserve vrij besteedbaar en diverse door de raad ingestelde bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn onder andere gelabeld voor duurzaamheid en energietransitie, herstelbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, onderwijshuisvesting en langer zelfstandig wonen. De omvang hiervan maakt het mogelijk dat de gemeente fors investeert in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zonder dat dit ons meerjarenperspectief raakt of dat er op andere belangrijke taakvelden ingegrepen moet worden. Het gaat hier altijd om incidentele uitgaven. Er zijn diverse bestedingsplannen, waaronder het recentelijk herijkte bestedingsplan Duurzaamheid en Energietransitie, door de raad goedgekeurd en de uitvoering is gaande. Het is wel zo dat als de plannen uitgevoerd zijn, onze reserves flink zullen krimpen. Maar ondanks dat hebben ze naar verwachting nog steeds een acceptabel niveau en blijft de solvabiliteit ruim boven de 30%.

In onderstaande tabel is het verloop van de reserves weergegeven.

Reserve

Stand 31-12 2022

Stand 31-12 2023

Stand 31-12 2024

Stand 31-12 2025

Stand 31-12 2026

Stand 31-12 2027

Algemene reserves

75.062

67.490

65.650

70.179

64.499

54.364

Totaal algemene reserves

75.062

67.490

65.650

70.179

64.499

54.364

Bestemmingsreserves

142.156

122.408

118.665

114.926

111.167

109.164

Totaal Bestemmingsreserves

142.156

122.408

118.665

114.926

111.167

109.164

Totaal Reserves

217.218

189.898

184.315

185.105

175.667

163.528

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51