Toelichting Programma's

Verkeer en Vervoer

Programma Verkeer en Vervoer

2024

2025

2026

2027

Exogeen en autonoom

Civiele kunstwerken en oevers

-157

-172

-186

-235

Subtotaal

-157

-172

-186

-235

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Expert Mobiliteitstransitie

-100

-100

-100

-100

Subtotaal

-100

-100

-100

-100

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

-52

-47

34

43

Subtotaal

-52

-47

34

43

Totaal programma Verkeer en Vervoer

-309

-319

-252

-292

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Exogeen en autonoom

Civiele kunstwerken en oevers

In 2023 wordt er gewerkt aan het beheerplan Civiele kunstwerken en oeverconstructies, zoals bruggen, kademuren en beschoeiingen.
Dit plan richt zich op het planmatig beheer en inzicht krijgen in de omvang van het areaal, de kwaliteit en de benodigde maatregelen voor instandhouding. Het plan wordt in 2023 aan de raad voorgelegd. Vervangingskredieten zijn nodig voor beschoeiingen en waar dat kan ombouwen naar onbeschoeide of natuurvriendelijke oevers. In de huidige begroting is voor deze onderwerpen rekening gehouden met onderhoudsbudget echter nog niet met vervanging, maar nu blijkt dat onderhoud niet meer genoeg en vervanging noodzakelijk is. Vervangingskredieten voor kunstwerken worden zoveel mogelijk toegevoegd aan de bestaande vervangingskredieten voor civiele constructies. Voor betonnen, stalen en metselwerk oeverconstructies is op basis van inspecties een verhoging nodig van de bestaande kredieten voor civiele constructies. Het beheerplan is nog niet volledig klaar, maar om een goede doorkijk te maken voor het meerjarenperspectief is in de kadernota alvast een stelpost opgenomen. De stelpost bevat zowel de stijging van de exploitatie lasten als van de kapitaalslasten.

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Expert Mobiliteitstransitie

De gegroeide opgave in het ruimtelijk domein vraagt om een versterking met de functie van senior medewerker bereikbaarheid en mobiliteit vanwege steeds meer mobiliteitsvraagstukken, de aanpak lange termijn mobiliteit voor The Mall inclusief het ondersteunend parkeerbeleid, het sturen op een geleidelijke mobiliteitstransitie en mobiliteitsvraagstukken op regionaal niveau.

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51