Ontwikkelingen

Bedrijfsvoering & dienstverlening

Prijsontwikkelingen

Prijsstijgingen zijn van alle tijden. Echter, de afgelopen tijd is er – mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne – een versnelling van de prijsstijgingen. Tot op heden is het gelukt om deze extra prijsstijgingen op te vangen. Hogere prijsstijgingen die niet of slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door het Rijk, betekent mogelijk extra druk op het begrotingssaldo. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde ambities en beleidsdoelstellingen niet, later of moeizaam gerealiseerd kunnen worden.

Gemeentefonds

Het Rijk werkt met gemeenten en provincies aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe heeft het kabinet eenmalig € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor het jaar 2026. Het financiële ravijn waar gemeenten mee geconfronteerd werden is hiermee gedeeltelijk, maar slechts tijdelijk opgelost. Eenmalig € 1 miljard extra lost het structurele probleem namelijk niet op. In 2027 is dan ook sprake van een oplopend tekort doordat de incidentele tegemoetkoming in dat jaar geen effect heeft.
De verwachting is dat de meicirculaire 2023 aanvullende informatie zal bevatten over de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek en ook de hoogte van het accres in 2027.

Renteontwikkeling

De marktrente is stijgende. Op het moment dat er behoefte is aan nieuwe liquiditeiten, wordt ook de gemeente geconfronteerd met stijgende rentelasten. De verwachting is dat onze gemeente vanaf eind 2023 of begin 2024 weer de geld- of kapitaalmarkt moet benaderen voor nieuwe liquiditeiten. De hogere rentelasten die samenhangen met deze leningen, worden middels de omslagrente doorberekend aan alle investeringen in bijvoorbeeld scholen, gemeentelijk vastgoed en infrastructuur. Op dit moment zijn deze effecten nog niet te becijferen. In de programmabegroting wordt dit nader uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51