Ontwikkelingen

Ruimtelijk domein

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Koninklijk Besluit ter vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024. De Omgevingswet gaat daarmee definitief van start. Zoals al eerder gemeld wordt bij ieder P&C-proces de laatste stand van zaken in kaart gebracht. Zowel ten aanzien van risico's als begrote budgetten. Doel is om een vloeiende overgang naar de uitvoering volgens de Omgevingswet te realiseren. De vloeiende overgang is erop gericht dat de lijnafdelingen de activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd vraagt de inwerkingtreding van 1 januari 2024 om langere inzet van programmamanagement, projectleiding en -ondersteuning dan eerder was gepland. Hiermee wordt de zorgvuldigheid van de voorbereiding en nazorg na de inwerking gewaarborgd.Ten aanzien van de risico's is gebleken dat er voldoende beheersmaatregelen zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze tot een minimum beperkt blijven en waar nodig worden voorkomen. Het gaat dan vooral om sturing op praktische uitvoering (zoals experimenteren en werken met de nieuwe werkwijzen en  procesbeschrijvingen en controles). Daarnaast zijn de benodigde financiële middelen beoordeeld en waar nodig bijgesteld op grond van hernieuwde inzichten. De huidige begrote middelen zijn op dit moment toereikend om de nog op te pakken werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen

Eind 2023 wordt het MJOP-gebouwen geactualiseerd, inclusief de hieraan gekoppelde voorziening.
Het MJOP geeft inzicht in het beheer- en onderhoudsprogramma van het gemeentelijk vastgoedareaal met een planningshorizon van 25 jaar. Bij vervanging zal altijd gekeken worden naar een duurzame oplossing, zoals bij het vervangen van de verlichting voor de sporthallen en gymzalen.
Tijdens de actualisatie wordt ook bekend wat de hoogte van de jaarlijkse dotatie zal zijn, of dat er een eenmalige extra storting in de voorziening nodig is. De actualisatie en de dan bekende financiële consequenties worden via een separaat raadsvoorstel aan raad aangeboden.

Ruimtelijke projecten

De sterk veranderde financieel economische situatie gedurende de afgelopen periode maakt het opstarten en tot realisatie brengen van woningbouw lastig. Daarentegen is er sprake van een enorme woningbouwopgave. De situatie wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van de bouwkosten en energielasten, de stikstof problematiek, de rentestijgingen en daarmee gepaard gaande hogere woninglasten. Hierdoor staan zowel de kosten als ook de opbrengsten onder druk en wordt de verkoopbaarheid van (nieuwbouw)woningen moeilijker en minder voorspelbaar. Nieuwe projecten komen daardoor moeilijker van de grond en lopende projecten komen moeilijker tot realisatie. Ook in de projectenportefeuille van de gemeente Leidschendam-Voorburg doet dit fenomeen zich voor. Om de woningbouwopgave te kunnen realiseren vraagt dit mogelijk een financiële impuls van de overheid in de komende periode.

Actieplan verkeersveiligheid

Er is groot aantal aandachtspunten geïnventariseerd, die de komende periode verwerkt worden in het actieplan verkeersveiligheid. Door personele krapte is er vertraging in het proces ontstaan. Verwacht wordt dat het actieplan hierdoor in het vierde kwartaal 2023 aan de raad wordt aangeboden.
De financiële consequenties voor de uitvoeringsmaatregelen uit het actieplan zijn nu nog niet bekend.
Zodra deze duidelijk zijn, wordt de raad geïnformeerd en worden de extra middelen aangevraagd.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51