Toelichting Programma's

Sociaal domein

Programma Sociaal domein

2024

2025

2026

2027

Exogeen en autonoom

Rijksbudget BUIG

-1.696

-1.738

-1.788

-1.788

Schuldhulpverlening ondernemers

-90

-90

-75

-75

Subtotaal

-1.786

-1.828

-1.863

-1.863

Nieuw beleid en intensivering

Eenzaamheidsbestrijding

-27

-35

-35

-35

Subtotaal

-27

-35

-35

-35

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Beleidscapaciteit Sociaal domein

-100

-100

-100

-100

Subtotaal

-100

-100

-100

-100

Totaal programma Sociaal domein

-1.913

-1.963

-1.998

-1.998

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Exogeen en autonoom

Rijksbudget BUIG

Aangezien het macrobudget van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) in 2022 is aangepast, is de rijksbijdrage voor Leidschendam-Voorburg vanaf dat moment structureel lager. Dit was nog niet in de begroting vanaf 2023 aangepast. Tevens zijn de uitkeringen per 1 januari 2023 gestegen met 10% (automatische koppeling met minimumlonen). Deze prijsstijging hebben we ook op de rijksbijdrage gecorrigeerd, vooruitlopend op de tweede beschikking in 2023.
De prognose van het tekort op de BUIG (inclusief de kwijtscheldingen van debiteuren) komt in 2023 op ongeveer € 3 miljoen. De raad informeren we hierover in een aparte raadsbrief.

Schuldhulpverlening ondernemers

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd en zijn gemeenten wettelijk verplicht de schuldhulpverlening voor deze doelgroep open te stellen. Het doel van het openstellen van schuldhulpverlening voor ondernemers en zelfstandigen is dat ondernemers in financiële nood een extra kans krijgen om hun levensvatbare onderneming voort te zetten.

Nieuw beleid en intensivering

Eenzaamheidsbestrijding

Op 23 maart 2021 heeft het college het ‘Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2023’ vastgesteld. In dit plan zijn drie lange termijndoelstellingen beschreven: het vergroten van de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar, creëer een lokaal netwerk en werk aan een duurzame aanpak.
De aanpak richt zich op alle groepen die kwetsbaar zijn voor eenzaamheid. Dat zijn niet alleen ouderen maar bijvoorbeeld ook jongeren, mantelzorgers en huishoudens onder de armoedegrens. Mede om die reden is voor de uitvoering budget beschikbaar gesteld. Bij de bespreking in de Raad heeft het college gezegd in 2023 terug te komen bij de Raad met een evaluatie en een verzoek voor een budget voor 2024 en verder aangaande het plan eenzaamheid.

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Beleidscapaciteit Sociaal domein

In het sociaal domein missen we generalistische capaciteit waarmee schommelingen in de inzet per beleidsterreinen beter opgevangen kunnen worden.
Naar voorbeeld van voor het ruimtelijk domein creëren we één extra functie voor een algemene beleidsmedewerker sociaal domein. Daarnaast zal er bij het ontstaan van vacatures voor beleidsfuncties in het sociaal domein, drie plekken voor willekeurige deelgebieden (bijvoorbeeld onderwijs, zorg, werk & inkomen) omzetten in twee algemene plekken voor het sociaal domein. Zo ontstaat een betere balans tussen beleidsmedewerkers met een profiel per vakgebied en beleidsmedewerkers met een breed profiel.  Voor deze transitie nemen we de periode 2024 tot en met 2026. Daarna daalt de formatie terug naar haar huidige omvang.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51