Toelichting Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programma Sport, cultuur en recreatie

2024

2025

2026

2027

Exogeen en autonoom

Speelvoorzieningen

0

-11

-21

-32

Subtotaal

0

-11

-21

-32

Nieuw beleid en intensivering

Motie Speeltuin Gravenwijk

0

-6

-6

-6

Transitiesubsidie musea

-55

0

0

0

Subtotaal

-55

-6

-6

-6

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Expert Biodiversiteit

-100

-100

-100

-100

Subtotaal

-100

-100

-100

-100

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

132

38

133

99

Subtotaal

132

38

133

99

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

-23

-78

6

-39

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Exogeen en autonoom

Speelvoorzieningen

Bij de vervanging voor speelplekken wordt gestreefd naar meer ontmoeting, spelaanleiding en natuurlijke uitvoering. Speelplekken worden samen met de buurt ontwikkeld. De vervangingsinvesteringen zijn onvoldoende om de speelvoorzieningen op gelijkblijvend niveau te houden. De afgelopen jaren zijn vervangingen uitgesteld zonder dat de veiligheid in geding kwam. Dit is gedaan om binnen de begroting te blijven. Voor de komende jaren zijn echter aanvullende middelen nodig om areaal te vervangen en om bijkomende kosten voor de ondergrond en de omgeving op te vangen en zo de huidige speelvoorzieningen veilig te houden.

Nieuw beleid en intensivering

Motie Speeltuin Gravenwijk

Op 21 maart 2023 heeft de raad unaniem besloten de tijdelijke speelplaatsvoorziening aan de Gravin Catherinalaan permanent te maken. De realisatie hiervan is een investering en daarom worden vanaf 2025 afschrijvingslasten begroot.

Transitiesubsidie musea

Het doel is om het (gecombineerde) Huijgensmuseum (Huygens' Hofwijck en Huygens' Swaensteyn) door te ontwikkelen op kwaliteit, bezoekersaantallen en zelfstandigheid. Vanuit de juiste rol en verantwoordelijkheid zal er een meerjaren exploitatieovereenkomst worden opgesteld. De transitie (gericht op onder andere personeelsbeleid, promotie en marketing) beoogt dat het museum na 2027 jaarlijks meer eigen inkomsten vergaard én een eigen vermogen opbouwd. Dit betekent dat de musea minder afhankelijk zullen zijn van de gemeente en zelf financiële ruimte kunnen creëren om tegenslagen op te vangen.

Slagkracht Leidschendam-Voorburg

Expert Biodiversiteit

De gegroeide opgave in het ruimtelijk domein vraagt om een versterking met de functie van een senior medewerker (stads)ecologie (stadsecoloog) en biodiversiteit. Er ligt hier een maatschappelijke opgave, mede vanwege het onderwerp stikstof.

Effecten inversteringsplan

Kapitaallasten 2024-2027

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51