Toelichting Programma's

Algemene Dekkingsmiddelen

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

2024

2025

2026

2027

Raadsvoorstellen en -brieven

Decembercirculaire 2022

76

65

55

55

Subtotaal

76

65

55

55

Volume-ontwikkeling

Aanpassen lastenbudgetten aan volume-ontwikkeling 2024

-137

233

41

-274

Stelpost openbare ruimte

8

122

225

229

Volume-ontwikkelingen gemeentefonds

226

-642

-167

609

Subtotaal

97

-287

99

564

Loon- en prijsontwikkeling

Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2024

2.048

2.082

2.094

2.094

Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2024

-4.627

-4.773

-4.852

-4.852

Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2024

5.075

5.075

5.075

5.075

Subtotaal

2.495

2.384

2.317

2.317

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen

2.669

2.162

2.471

2.936

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Raadsvoorstellen en -brieven

Decembercirculaire 2022

De effecten van de decembercirculaire op de meerjarenbegroting zijn verwerkt. De algemene uitkering neemt beperkt toe op basis van het actualiseren van de uitkeringsmaatstaven. In de raadsbrief 3164 zijn de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 toegelicht.

Volume-ontwikkeling

Aanpassen lastenbudgetten aan volume-ontwikkeling 2024

De woningbouwprognose is geactualiseerd. De bijgestelde woningbouwprognose leidt tot een structurele verhoging van de uitgaven bij de budgetten die gekoppeld zijn aan de volumeontwikkeling.

Stelpost openbare ruimte

Er zijn kosten gemoeid met het beheer en onderhoud in de openbare ruimte als gevolg van de toename van het aantal woningen. Dekking vindt plaats middels deze stelpost beheer & onderhoud openbare ruimte die gevormd wordt op basis van de woningbouwprognose.

Volume-ontwikkelingen gemeentefonds

De volume-ontwikkelingen op basis van de geactualiseerde woningbouw- en inwonersprognose zijn verwerkt in de maatstaven van het gemeentefonds. Met name vanaf 2026 is sprake van een lagere prognose van het aantal woningen en inwoners ten opzichte van de eerdere ramingen.

Loon- en prijsontwikkeling

Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2024

De verwachte inflatie heeft gevolgen voor de gemeentelijke uitgaven in 2024. Een deel van deze lastenstijging wordt opgevangen door de stijging van de gemeentelijke belastingen, leges en tarieven. Deze worden jaarlijks bijgesteld aan de inflatie. Om die reden wordt er voor de verwachte stijging van de gemeentelijke baten in deze kadernota een stelpost opgevoerd, waarbij de nadere invulling plaatsvindt in de programmabegroting 2024-2027.

Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2024

In deze kadernota zijn stelposten opgenomen om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze indexeringspercentages zijn gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijgingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2023 van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 worden deze uitgewerkt.

Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2024

Jaarlijks wordt in de meicirculaire gemeentefonds bekendgemaakt welke prijscompensatie de gemeenten ontvangen voor een komend begrotingsjaar. Vooruitlopend op de bekendmaking van deze inflatie bij de meicirculaire 2023, is op basis van het Centraal Economisch Plan 2023 een inschatting gemaakt van de loon- en prijscompensatie die de gemeente mag verwachten van het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2023 08:41:25 met de export van 10/18/2023 16:07:51